ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ม.2 ม.3 ม.4 ม.5

อัจฉรียา เคแสง

โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถเข้าศึกษาเรียนได้ด้วยตนเอง ในรายวิชา ศิลปะ(ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,4,5