ม. 6

วิบูลย์ อันพิมพา

โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ประกอบการเรียนวิชาฟิสิกส์ ม. 6