เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3502103 ระบบปฏิบัติการและซอฟท์แวร์ระบบ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ดร. อารมณ์ เอี่ยมประเสริฐ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระบบการปฏิบัติการและซอฟท์แวร์ระบบ (Operating System and System Software) 3502103 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ ซอฟท์แวร์ระบบ โตรงสร้างระบบปฏิบัติการ การจัดการกระบวนการ การกำหนกกระบวนการ การติดต่อสื่อสารด้วยกระบวนการขัดจังหวะ การจัดการหน่วยความจำ และหน่วยความจำสำรอง ความจำเสมือน ความปลอดภัย การป้องกัน รับเข้า ส่งออก การจัดสรรทรัพยากรภายในระบบคอมพิวเตอร์ การติดตาย ระบบปฏิบัติการแบบกระจาย และเครือข่าย แนวโน้มของระบบปฏิบัติการและซอฟท์แวร์ระบบ