สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 1