สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 1