993-224 : การพยาบาลต่างวัฒนธรรม (Trans-cultural Nursing)

สุนิดา อรรถอนุชิต

มหาวิทยาลัยสงลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำอธิบายชั้นเรียน

มโนทัศน์พื้นฐาน และทฤษฎีทางการพยาบาลต่างวัฒนธรรม การดูแลสุขภาพในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม หลักการพยาบาลต่างวัฒนธรรม การประเมินความต้องการการพยาบาลต่างวัฒนธรรม การประเมินผล การตัดสินใจเชิงวัฒนธรรม รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง