home2/2557 HR 2402 AA การบริหารทรัพยากรมนุษย์
personperson_add
2/2557 HR 2402 AA การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ผู้สอน
นางสาว เบญจวรรณ เบญจกรณ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
2/2557 HR 2402 AA การบริหารทรัพยากรมนุษย์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13765

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความเป็นมา ทฤษฎีและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่าย หน้าที่ ความรับผิดชอบ และขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนกำลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม การพัฒนา การประเมินผล และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)