เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2/2557 HR 2402 AA การบริหารทรัพยากรมนุษย์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความเป็นมา ทฤษฎีและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่าย หน้าที่ ความรับผิดชอบ และขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนกำลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม การพัฒนา การประเมินผล และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์