คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 57 ห้อง 1

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนนักศึกษาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้