home57-2 4943802 การวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์ [ภาคปกติ]
personperson_add
57-2 4943802 การวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์ [ภาคปกติ]

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. ภัชชนก รัตนกรปรีดา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
57-2 4943802 การวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์ [ภาคปกติ]

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13769

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักและวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข การออกแบบวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลและสรุปผล การเขียนรายงานการวิจัย และการนำเสนอผลงานวิจัย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)