เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

57-2 4943802 การวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์ [ภาคปกติ]

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อาจารย์ ดร. ภัชชนก รัตนกรปรีดา

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

หลักและวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข การออกแบบวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลและสรุปผล การเขียนรายงานการวิจัย และการนำเสนอผลงานวิจัย