สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


ผู้สอน
นาง ละมัย เม้าศรี
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รหัสวิชา
1377

สถานศึกษา
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย

คำอธิบายวิชา

 สุขศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนากิจกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยมและการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วย พลศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬาในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สติปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพ พเื่อสุขภาพและกีฬา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books