homeสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
personperson_add
สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้สอน
person
นาง ละมัย เม้าศรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1377

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 สุขศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนากิจกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยมและการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วย พลศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬาในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สติปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพ พเื่อสุขภาพและกีฬา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)