เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 สุขศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนากิจกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยมและการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วย พลศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬาในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สติปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพ พเื่อสุขภาพและกีฬา