home57-2 4943402 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ภาคปกติ)
personperson_add
57-2 4943402 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ภาคปกติ)

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. ภัชชนก รัตนกรปรีดา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
57-2 4943402 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ภาคปกติ)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13772

สถานศึกษา
มหาว ิทยาลัยราชภัฎสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมาย หลักการ และแนวทางการดำเนินงานอาชีวอนามัย โรคและอันตรายที่เกิดจากการทำงาน หลักการควบคุมป้องกันโรคและอุบัติเหตุจากการทำงาน อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การจัดบริการ

อาชีวอนามัยชุมชน กฎหมายและบทบัญญัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)