homeTQA สำหรับผู้เยี่ยมสำรวจ 2012
personperson_add
TQA สำหรับผู้เยี่ยมสำรวจ 2012

ผู้สอน
Mr HA Knowledge Center
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
TQA สำหรับผู้เยี่ยมสำรวจ 2012

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1378

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักสูตรการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรสู่ความเป็นเลิศเชิงปฏิบัติการ เพื่อเรียนรู้แนวคิดและนำมาประยุกต์ใช้ในการเยี่ยมสำรวจ    ปัจจุบันโรงพยาบาลหลายแห่งได้เริ่มนำเกณฑ์เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนาระบบงานเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างแพร่หลาย เพื่อให้ผู้เยี่ยมสำรวจซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มีความเข้าใจและสามารถบูรณาการแนวคิดของเกณฑ์ดังกล่าวในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างการเยี่ยมสำรวจ เพื่อให้โรงพยาบาลได้ค้นหาโอกาสพัฒนาที่สอดคล้องกับความจำเป็นขององค์กร

 

 

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)