เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

TQA สำหรับผู้เยี่ยมสำรวจ 2012

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักสูตรการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรสู่ความเป็นเลิศเชิงปฏิบัติการ เพื่อเรียนรู้แนวคิดและนำมาประยุกต์ใช้ในการเยี่ยมสำรวจ    ปัจจุบันโรงพยาบาลหลายแห่งได้เริ่มนำเกณฑ์เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนาระบบงานเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างแพร่หลาย เพื่อให้ผู้เยี่ยมสำรวจซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มีความเข้าใจและสามารถบูรณาการแนวคิดของเกณฑ์ดังกล่าวในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างการเยี่ยมสำรวจ เพื่อให้โรงพยาบาลได้ค้นหาโอกาสพัฒนาที่สอดคล้องกับความจำเป็นขององค์กร