homeTQA สำหรับผู้เยี่ยมสำรวจ 2012
person
TQA สำหรับผู้เยี่ยมสำรวจ 2012

ผู้สอน
Mr HA Knowledge Center
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
TQA สำหรับผู้เยี่ยมสำรวจ 2012

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1378

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

หลักสูตรการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรสู่ความเป็นเลิศเชิงปฏิบัติการ เพื่อเรียนรู้แนวคิดและนำมาประยุกต์ใช้ในการเยี่ยมสำรวจ    ปัจจุบันโรงพยาบาลหลายแห่งได้เริ่มนำเกณฑ์เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนาระบบงานเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างแพร่หลาย เพื่อให้ผู้เยี่ยมสำรวจซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มีความเข้าใจและสามารถบูรณาการแนวคิดของเกณฑ์ดังกล่าวในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างการเยี่ยมสำรวจ เพื่อให้โรงพยาบาลได้ค้นหาโอกาสพัฒนาที่สอดคล้องกับความจำเป็นขององค์กร

 

 

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)