home57-2 4914802 การฝึกประสบการณ์อาชีพทางสาธารณสุขชุมชน (ภาค กศ.บป.)
personperson_add
57-2 4914802 การฝึกประสบการณ์อาชีพทางสาธารณสุขชุมชน (ภาค กศ.บป.)

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
57-2 4914802 การฝึกประสบการณ์อาชีพทางสาธารณสุขชุมชน (ภาค กศ.บป.)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13780

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

57-2 4914802 การฝึกประสบการณ์อาชีพทางสาธารณสุขชุมชน (ภาค กศ.บป.)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)