วิชาคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

อภิชญา เพ็งคาสุคันโธ

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน

คำอธิบายชั้นเรียน

สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี