วิชาคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี