เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

บังอร กรมสม

โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลของสิ่งของที่สนใจ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ วิทยุ โทรทัศน์ กล้องดิจิทัล ประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆ