การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ป.3

คำอธิบายชั้นเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เวลา 13 ชั่วโมง

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)