เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กัญญาภัค อังสุพันธุ์โกศล

โรงเรียนวัดดาวคะนอง

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา และอธิบายหลักการแก้ปัญหาเบื้องต้น การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูลอย่างเป็นระบบ และถูกต้องตามขั้นตอน เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบของสำเนาถาวร หรือสื่อบันทึกตามความเหมาะสม โดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์จัดทำข้อมูลเพื่อการนำเสนอผลงานในรูปแบบที่เหมาะสม สื่อความหมาย เข้าใจง่าย สามารถนำความรู้และทักษะมาสร้างชิ้นงานจากจินตนาการโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมด้วยความรับผิดชอบ โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทำงาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวน การทำงานกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม