คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน ม.1

นางสาวศศิธร กิจสุนทร

โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

เวลา 1020.-12.00

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร