เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน ม.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาวศศิธร กิจสุนทร

โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

เวลา 1020.-12.00

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร