การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

คำอธิบายชั้นเรียน

หมวดวิชาเอกบังคับ

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา