การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุวิทย์ ไวยกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

หมวดวิชาเอกบังคับ

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา