โปรแกรม Photoshop

นราธิป บาลลา

โรงเรียนวัดหัวเวียง(เขมสุทธิวิทยาคาร)

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ /วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง โปรแกรม Photoshop

คำอธิบาย

ศึกษาคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ในงานกราฟิก การเขียนรูป การวาดรูป ด้วยโปรแกรมวาดภาพกราฟ และรูปภาพกราฟิกพื้นฐาน การสร้างรูปภาพสำหรับงานทำป้ายประกาศ การนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ การพิมพ์รูปภาพงานศิลป์ด้วยคอมพิวเตอร์

ปฎิบัติการสร้างภาพโดยใช้คำสั่งพื้นฐาน จากโปรแกรมกราฟิก สร้างภาพ วาดภาพ ปรับแต่งภาพ เรียกภาพมาแก้ไข ระบายสี สำเนาภาพ ขยายและลดขนาดของภาพ รูปแบบตัวอักษร พิมพ์งาน

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างภาพเบื่องต้นและสร้างแนวคิดเกี่ยวกับงานกราฟิกและการนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์