การนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point

นฤมล บุญประเสริฐ

โรงเรียน เทศบาลวัดบางนมโค(ปานอุทิศ)

คำอธิบายชั้นเรียน

หมวดวิชาบังคับ

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา