การนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point

คำอธิบายชั้นเรียน

หมวดวิชาบังคับ

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา