ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel

คำอธิบายชั้นเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม)