ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel

อนุกูล ประดิษฐเขียน

โรงเรียนบางปะหัน

คำอธิบายชั้นเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม)