คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ประชา อุดมญาติ

ร.ร ป้อมเพชร

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนๆ