เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จุไรรัตน์ คงเม่น

โรงเรียนมาลาอีสงเคราห์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เวลาเรียน 12 ชั่วโมง/คาบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี