วิชา การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เวลาเรียน 12 ชั่วโมง/คาบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี