คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น

อรอุมา อินแตน

โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เวลาเรียน 2 ชั่วโมง

เวลา 10.20 - 12.00 น.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น