เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ๑

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย เอกพล เรืองสุคนธ์

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เวลาเรียน 21 ชั่วโมง/คาบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี( คอมพิวเตอร์ )