การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ๑

เอกพล เรืองสุคนธ์

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์)

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เวลาเรียน 21 ชั่วโมง/คาบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี( คอมพิวเตอร์ )