การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

อรอุมา อินแตน

โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เวลาเรียน 2 ชั่วโมง

เวลา 08.30 - 10.10 น.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี