เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

431-330 Ethnicity in Southeast Asia

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

431-330 Ethnicity in Southeast Asia

เป็นวิชากลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นกลุ่มชาติพันธุ์ในภูมิภาคมลายู หรือ นูซันตารา (Nusantara)