วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

กิตติพัฒน์ อยู่สุข

โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/คาบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)