วิชา คอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เวลาเรียน 30 ชั่วโมง/คาบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี