วิชา คอมพิวเตอร์

วีระวัฒน์ บุญบรรดาล

โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวณยุทธ ประชาสรรค์)

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เวลาเรียน 30 ชั่วโมง/คาบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี