เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มัธยมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชา วิทยาศาสตร์     รหัสวิชา  ว 21102

จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์    จำนวนหน่วยกิต  1.5  หน่วยการเรียน