homeมัธยมศึกษาปีที่ 1
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้สอน
person
นาง อุบลวรรณ สนิทกุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1391

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา วิทยาศาสตร์     รหัสวิชา  ว 21102

จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์    จำนวนหน่วยกิต  1.5  หน่วยการเรียน

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)