มัธยมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา วิทยาศาสตร์     รหัสวิชา  ว 21102

จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์    จำนวนหน่วยกิต  1.5  หน่วยการเรียน