GE40002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต จันทร์บ่าย

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวันจันทร์ เวลาเรียน 13.00-16.00 น.