GE40002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต อังคารเช้า

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวันอังคาร เวลาเรียน 09.00-12.00 น.