GE40002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต พุธเช้า

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวันพุธ เวลาเรียน 09.00-12.00 น.