4112469 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ค้นคว้าขั้นตอนวิธีการวางแผนโครงงาน การทำโครงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือด้านการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ รวบรวมเรียบเรียงทำโครงร่างเอกสาร และนำเสนอ