เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

4112469 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ค้นคว้าขั้นตอนวิธีการวางแผนโครงงาน การทำโครงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือด้านการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ รวบรวมเรียบเรียงทำโครงร่างเอกสาร และนำเสนอ