4122604-2 โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและวิธีการใช้โปรมแกรมสำเร็จรูปที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ระบบฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์เวอร์คชีต เวอร์ดโปรเซสเซอร์