ผู้สอน
นางสาว อรธิดา ประสาร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ รหัส56141322


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14000

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


คำอธิบายชั้นเรียน

วิเคราะห์แนวคิดในการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน หลักการจัดการเรียนรู้ การวางแผนการเรียนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบการเรียน การสอน การออกแบบและการจัดประสบการณ์ การบูรณาการเนื้อหาสาระการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ การผลิดสื่อ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน การประเมินผลการเรียนรู้ การบันทึกรายงานผลการจัดการเรียนรู้