เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ รหัส56141323

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิเคราะห์แนวคิดในการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน หลักการจัดการเรียนรู้ การวางแผนการเรียนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบการเรียน การสอน การออกแบบและการจัดประสบการณ์ การบูรณาการเนื้อหาสาระการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ การผลิตสื่อ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน การประเมินผลการเรียนรู้ การบันทึกรายงานผลการจัดการเรียนรู้