เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1201 109 สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศภาคเรียนที่ 2/2557

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถิติและแนวคิดของวิธีการทางสถิติประโยชน์ของสถิติกับงานด้านต่างๆ ประเภทของข้อมูล ขั้นตอนการนำสถิติไปใช้ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมลเบื้องต้น ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรลุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง การแจกความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่อง การแจกแจงของฟังก์ชันที่ได้จากตัวอย่างสุ่ม การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการถดถอยอย่างง่าย การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

Statistics and Statistical Concept, Advantage of Statistics, Type of Data, Step of Using Statistics, Population and Sample, Sample Size, Sample Technique, Introduction to Data Analysis, Probability, Probability Distribution of Random Variable, Discrete Distribution, Continuous Distribution, Sampling Distribution, Approximation, Hypothesis Testing, Analysis of Variance, Simple Correlation Analysis and Simple Regression Analysis, Data Analysis by Package