ภูมิศาสตร์สัตว์ 2/2557

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาการกระจายของสัตว์ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่มีผลต่อชนิดและการกระจายตัวของสัตว์