เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาจีน 1 (เลือกเสรี,ศุกร์)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ใชำสำหรับสอบย่อย เก็บคะแนนและส่งงานในรายวิชาภาษาจีน 1 สำหรับกลุ่มเรียนวันศุกร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557