ภาษาจีน 1 (เลือกเสรี,ศุกร์)

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ใชำสำหรับสอบย่อย เก็บคะแนนและส่งงานในรายวิชาภาษาจีน 1 สำหรับกลุ่มเรียนวันศุกร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557