ภาษาจีน ๑ กลุ่มเรียนวันอังคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาที่ลงเรียนรหัสวิชา CN11101 ภาษาจีน 1 กลุ่มเรียนวันอังคาร