ภาษากับการพัฒนาทักษะการคิด

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความหมายของคำว่า ความคิด สาร มโนทัศน์ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ ความคิดประเภทต่างๆ เช่น การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงสังเคราะห์ การคิดเชิง วิเคราะห์ การคิดเชิงเปรียบเทียบ การคิดเชิงมโนทัศน์ เป็นต้น ทักษะการคิดโดยผ่าน กระบวนการอ่าน การฟังและการดู