เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พลังและภูมิปัญญาทางภาษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความหมายพลังและภูมิปัญญาทางภาษา ความสำคัญของการเลือกใช้คำ สำนวนโวหาร ในการเรียบเรียงข้อความ ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง วิเคราะห์ให้เห็นถึง การก่อเกิดอิทธิพลทางเสียงและความหมายบทร้อง พลังและภูมิปัญญาที่ปรากฏในงาน เขียนภาษาท้องถิ่นรูปแบบต่างๆและในฉันทลักษณ์ ประเภทโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย