พลังและภูมิปัญญาทางภาษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมายพลังและภูมิปัญญาทางภาษา ความสำคัญของการเลือกใช้คำ สำนวนโวหาร ในการเรียบเรียงข้อความ ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง วิเคราะห์ให้เห็นถึง การก่อเกิดอิทธิพลทางเสียงและความหมายบทร้อง พลังและภูมิปัญญาที่ปรากฏในงาน เขียนภาษาท้องถิ่นรูปแบบต่างๆและในฉันทลักษณ์ ประเภทโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย