เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

474-303 -ppp-2/57

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นโยบาย กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และราคา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การวิเคราะห์ การวางแผนและบริหารผลิตภัณฑ์ที่มีไว้ขาย หลักการและวิธีการกำหนดราคาของผลิตภัณฑ์และสายผลิตภัณฑ์ นโยบายราคา เกณฑ์การกำหนดราคา กลยุทธ์และการปรับปรุงราคา ผลกระทบที่เกิดจากการตัดสินใจเรื่องราคา