474-303 -ppp-2/57

คำอธิบายชั้นเรียน

นโยบาย กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และราคา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การวิเคราะห์ การวางแผนและบริหารผลิตภัณฑ์ที่มีไว้ขาย หลักการและวิธีการกำหนดราคาของผลิตภัณฑ์และสายผลิตภัณฑ์ นโยบายราคา เกณฑ์การกำหนดราคา กลยุทธ์และการปรับปรุงราคา ผลกระทบที่เกิดจากการตัดสินใจเรื่องราคา