929-100 Principle of economics

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักเศรษฐศษสตร์เบื้องต้น สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์