ทบทวนข้อสอบ O-Net ม.6/6

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถทบทวนข้อสอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในหมวดสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี