การอบรมผู้บริหารสถานศึกษากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำอธิบายชั้นเรียน

วันที่ 23 ธันวาคม 2554 เวลา 900-1600 น.

ณ ห้องประชุมช่อแก้ว 80 คน