Fundamental Techniques in Laboratory Medicine_2554


ผู้สอน
อาจารย์ สุรสิทธิ์ สุวรรณสินธุ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 4 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Fundamental Techniques in Laboratory Medicine_2554

รหัสวิชา
1415

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา

คำอธิบายวิชา

รายวิชา 651203[2] Fundamental Techniques in Laboratory Medicine หน่วยกิต 4 (3-3)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books