ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 สำหรับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์เท่านั้น