ชั้น ม.1/1

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุตรดิตถ์

สมาชิมีทั้งหมด  40 คน  เป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทย์ - คณิต